Search

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ นิ่มพร
ที่ นิ่มพร เราให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของคุณและมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับของประเทศต่างๆ ที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราร่างขึ้นมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการที่ นิ่มพร รวบรวม บันทึก บริหารจัดการ ใช้ จัดเก็บ ถ่ายโอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในฐานะองค์กร เรามุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านข้อมูลและความเป็นส่วนตัวให้อยู่ในระดับสูงสุด โดยยึดปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละประเทศที่เราดำเนินธุรกิจเสมอมา เราอาจจะปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในหลักปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเรา หรือเพื่อเหตุผลทางกฎหมาย ทางปฏิบัติการ หรือการกำกับดูแลอื่นๆ ในกรณีที่เรามีการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะแก้ไขวันที่ปรับปรุงล่าสุดที่ระบุไว้ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัว
กรุณาอ่านข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อทำความเข้าใจถึงหลักปฏิบัติและการจัดการของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
หมวดที่ 1: เกี่ยวกับ นิ่มพร
หมวดที่ 2: แหล่งที่มาของข้อมูล
หมวดที่ 3: เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร
หมวดที่ 4: การเปิดเผยและการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล
หมวดที่ 5: ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ
หมวดที่ 6: คุกกี้ หมวดที่ 7: การเข้าถึง การแก้ไข และการเพิกถอนความยินยอม

หมวดที่ 1 – เกี่ยวกับ นิ่มพร

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับการเก็บรวบรวม การประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยนิ่มพรและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ นิ่มพร (รวมถึงบริษัทย่อยต่างๆ) คำว่า “นิ่มพร” “เรา” “ของเรา” ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะหมายถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องภายใน นิ่มพร ซึ่งเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หมวดที่ 2 – แหล่งที่มาของข้อมูล

เรา (หรือผู้ให้บริการของเรา) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณโดย (ก) ผ่านทางร้านของเราหรือทางออฟไลน์ (ข) บนหรือผ่านเว็บไซต์ www.nimpornherb.com รวมถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ของเรา (ค) เมื่อคุณสร้างบัญชีกับเรา หรือลงทะเบียนสำหรับบริการ Loyalty Program และฟีเจอร์อื่นๆ (ง) เมื่อคุณติดต่อสื่อสารกับเราผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สาม (จ) เมื่อคุณซื้อสินค้าจากเรา (ฉ) เมื่อคุณเข้าร่วมในการแข่งขันหรือโปรโมชั่นอื่นๆ หรือ (ช) เมื่อคุณติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นกับเราหรือให้ข้อมูลต่างๆ กับเรา ข้อมูลที่เก็บรวบรวมนั้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่ชื่อ รายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ วันเกิด ที่อยู่สำหรับการส่งใบเรียกเก็บเงิน และข้อมูลการชำระเงินอื่นๆ IP Address รายละเอียดเกี่ยวกับรายการสินค้าที่ซื้อ ความชื่นชอบส่วนบุคคล ข้อมูลสถานที่ (ในกรณีที่อุปกรณ์สื่อสารของคุณและการตั้งค่าแอปพลิเคชันยินยอมให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลนี้) และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณเลือกที่จะให้แก่เรา การเข้าสู่เว็บไซต์และการใช้งานบริการต่างๆ ของเรานั้น หมายความว่า คุณยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ด้านบน

หมวดที่ 3 – เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

เรา (หรือผู้ให้บริการที่ดำเนินการในนามของเรา) อาจใช้งานข้อมูลที่เราได้เก็บรวบรวมจากคุณและเกี่ยวกับคุณไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลายซึ่งได้แก่ : • เพื่อการทำตามคำขอของคุณในส่วนของสินค้าและบริการต่างๆ ให้สำเร็จ และเพื่อให้คุณได้รับการอัพเดทเกี่ยวกับคำสั่งซื้อต่างๆ ของคุณ • เพื่อให้คุณได้รับข้อมูล (ผ่านทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ อีเมล หรือบริการ SMS) เกี่ยวกับร้าน สินค้า บริการใหม่ๆ ของเรา รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะมีขึ้น ตลอดจนโปรโมชั่นต่างๆ • เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมการแข่งขันหรือกิจกรรมต่างๆ ให้แก่คุณ • เพื่อการศึกษาวิจัยด้านการตลาดตามความเหมาะสม • เพื่อทำ Affiliate Marketing กับพันธมิตรหรือผู้ให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ Valiram • โดยการวิเคราะห์ เครื่องมือค้นหา แคมเปญการตลาด และการจัดการด้านความสัมพันธ์ลูกค้าของผู้ให้บริการ จะขึ้นอยู่กับการเริ่มดำเนินการของ Valiram สำหรับวัตถุประสงค์ด้านการตลาดและการติดต่อสื่อสารเท่านั้น

หมวดที่ 4 – การเปิดเผยและการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้บริการต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นแก่คุณ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับทางบริษัทย่อยและบริษัทในเครือทั่วโลกของเรา และบุคคลที่สามที่ได้เลือกไว้ รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ แฟรนไชส์ ผู้มีอำนาจของแบรนด์ และผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเรา สำนักงานใหญ่ของ นิ่มพร ตั้งอยู่ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณอาจถูกถ่ายโอน ประมวลผล และจัดเก็บในประเทศต่างๆ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ซึ่งรวมถึงประเทศใดๆ ก็ตามที่ทาง นิ่มพร ดำเนินธุรกิจอยู่ โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอน ประมวลผล และจัดเก็บในประเทศต่างๆ ที่อาจมีหรือไม่มีความคุ้มครองในระดับเดียวกันกับประเทศที่คุณได้ให้ข้อมูลไว้แต่แรกเริ่ม ในกรณีเช่นนั้น เรารับรองว่าจะมีการให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กฎหมายบังคับใช้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและองค์กรของรัฐ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เรากระทำการดังกล่าว หรือเมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนั้นมีเหตุจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา หมายความว่าคุณยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการถ่ายโอน ประมวลผล และจัดเก็บในประเทศต่างๆ ดังกล่าวโดยเป็นไปตามกฎหมายในพื้นที่นั้นๆ

หมวดที่ 5 – ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ

เราได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อการสูญหาย การโจรกรรม และการเข้าถึง การใช้งาน และการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรการดังกล่าวนั้นรวมถึงการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่แต่เฉพาะพนักงานของ นิ่มพร และผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนบุคคลนี้ รวมถึงการคุ้มครองทางด้านเทคนิคและด้านกายภาพอื่นๆ เกตเวย์การชำระเงินโดยตรงทั้งหมดที่เราใช้งานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลบัตรชำระเงิน (PCI-DSS) ที่บริหารจัดการโดยคณะกรรมการมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลบัตรชำระเงิน (PCI Security Standards Council) อันเกิดจากการร่วมมือกันของแบรนด์ต่างๆ ได้แก่ Visa, MasterCard, American Express และ Discover ซึ่งข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลบัตรชำระเงินนี้จะช่วยรับรองถึงการจัดการข้อมูลบัตรเครดิตโดยร้านของเราและผู้ให้บริการดังกล่าวให้มีความปลอดภัย หากคุณให้ข้อมูลบัตรเครดิตแก่เรา ข้อมูลนั้นจะถูกแปลงโดยใช้เทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) และจะจัดเก็บโดยการเข้ารหัสแบบ AES-256 แม้ว่าจะไม่มีวิธีการที่ปลอดภัย 100% ในการส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือการจัดเก็บแบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่เราก็ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลบัตรชำระเงินและดำเนินการตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปเพิ่มเติม เว็บไซต์ของ นิ่มพร อาจมีลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามและเว็บไซต์ย่อยต่างๆ ซึ่งหลักปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลอาจต่างจากของ นิ่มพร เว็บไซต์ต่างๆ เหล่านั้นจะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเองซึ่งอยู่เหนือความควบคุมของเรา เมื่อคุณออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเราแล้ว (คุณสามารถทราบว่าคุณอยู่ที่ใดได้ด้วยการตรวจสอบ URL ในแถบที่อยู่บนเบราว์เซอร์ของคุณ) การใช้งานข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ไว้จะได้รับการคุ้มครองโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ดำเนินการเว็บไซต์ที่คุณเข้าเยี่ยมชม นโยบายดังกล่าวนั้นอาจแตกต่างไปจากนโยบายของเรา หากคุณไม่พบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้นโดยผ่านลิงก์เชื่อมต่อจากหน้าโฮมเพจของเว็บไซต์ คุณควรติดต่อกับเว็บไซต์โดยตรงเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

หมวดที่ 6 – คุกกี้

คุกกี้ คือไฟล์ข้อมูลตัวหนังสือขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานเพื่อการเก็บบันทึกข้อมูล เราใช้งานคุกกี้บนทุกๆ เว็บไซต์ของเราที่เกี่ยวข้องกับ Valiram เราเชื่อมโยงข้อมูลที่เราจัดเก็บในคุกกี้ไปยังข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลใดๆ ที่คุณได้ให้ไว้ในขณะที่อยู่บนเว็บไซต์ของเรา เราใช้งานทั้งคุกกี้ที่แสดงหมายเลขประจำตัว (Session ID) และคุกกี้ถาวร (Persistent) เราใช้งานคุกกี้ที่แสดงหมายเลขประจำตัวเพื่อให้ง่ายและปลอดภัยสำหรับคุณในการท่องเว็บไซต์ของเรา ซึ่งคุกกี้ที่แสดงหมายเลขประจำตัวจะหมดอายุไปเมื่อคุณปิดเบราเซอร์ลง ส่วนคุกกี้ถาวรจะยังคงอยู่ในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณยาวนานกว่า คุณสามารถลบคุกกี้ถาวรออกได้โดยทำตามคำแนะนำในส่วนให้ความช่วยเหลือของเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต การอ้างอิงถึงคุกกี้สามารถดูได้ที่ http://www.cookiecentral.com/ เราใช้งานคุกกี้ที่แสดงหมายเลขประจำตัวเพื่อเก็บข้อมูลช่วงการใช้งานที่มีการรักษาความปลอดภัยและข้อมูลความชื่นชอบในการท่องเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน เรากำหนดคุกกี้ถาวรเพื่อจัดเก็บชื่อผู้ใช้งานและความสนใจต่างๆ ของคุณ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องกรอกชื่อผู้ใช้งานซ้ำๆ คุกกี้ถาวรยังช่วยให้เราสามารถติดตามและกำหนดเป้าหมายความสนใจของผู้ใช้งานได้เพื่อการยกระดับประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถ้าคุณปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ คุณอาจจะยังใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไปได้ แต่จะถูกจำกัดความสามารถในการใช้งานบางพื้นที่ของเว็บไซต์ลง คุกกี้จะถูกใช้กับถุงชอปปิงเพื่อให้ความปลอดภัยมากขึ้นและเพื่อรับรองว่าไม่มี URL ที่เป็นเว็บไซต์ขยะ นอกเสียจากว่าคุณจะระบุตัวตนของคุณด้วยความสมัครใจ (โดยผ่านการลงทะเบียน เป็นต้น) เราจะไม่สามารถทราบได้ว่าคุณคือใคร แม้ว่าเราจะใช้งานคุกกี้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุกกี้จะเก็บได้มีเฉพาะข้อมูลที่คุณให้ไว้ (ตัวอย่างได้แก่ เมื่อมีการซื้อสินค้าฐานะผู้เข้าชม หรือการเพิ่มรายการสินค้าเข้าไปในถุงชอปปิง) คุกกี้จะไม่สามารถอ่านข้อมูลจากฮาร์ดไดรฟ์ของคุณได้ พันธมิตรทางธุรกิจบางรายของเรา (เช่น ผู้ทำโฆษณา) จะใช้คุกกี้ในขณะที่ทำการแสดงแบนเนอร์บนเว็บไซต์ของเรา และเราไม่สามารถเข้าถึงหรือควบคุมคุกกี้ต่างๆ เหล่านี้ได้ คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้ครอบคลุมถึงการใช้งานคุกกี้โดยเว็บไซต์ของ นิ่มพร เท่านั้น และไม่ครอบคลุมถึงการใช้งานคุกกี้โดยผู้ทำโฆษณาใดๆ เราใช้งานคุกกี้ในหน้าที่ขอที่อยู่อีเมล แต่เราไม่ใช้งานคุกกี้ในอีเมล เซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์ของเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างจำกัดโดยอัตโนมัติซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งจะรวมถึง IP Address ของคุณเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ (IP Address ของคุณคือหมายเลขที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตสามารถรับรู้ได้ว่าจะส่งข้อมูลของคุณไปที่ใด เช่น หน้าเว็บเพจที่คุณเข้าชม) IP Address ของคุณจะไม่ระบุตัวตนของคุณ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อส่งหน้าเว็บเพจต่างๆ ของเราให้กับคุณตามคำขอ เป็นการปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้เป็นไปตามความสนใจของลูกค้า เพื่อตรวจวัดจำนวนการเยี่ยมชม (Traffic) ภายในเว็บไซต์และทำให้ผู้ทำโฆษณาสามารถทราบถึงข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ของผู้เข้าชม เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ใดๆ ของ นิ่มพร เซิร์ฟเวอร์บริษัทของจะบันทึกข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งมาโดยอัตโนมัติ ข้อมูลนี้อาจประกอบไปด้วยแต่ไม่จำกัดอยู่ที่: • IP Address ของคอมพิวเตอร์ของคุณ (ตามที่ได้อธิบายไว้ในหมวดของคุกกี้ด้านบน) • ประเภทของเบราเซอร์ • เว็บเพจที่คุณเข้าเยี่ยมชมก่อนหน้าที่คุณจะมาถึงยังเว็บไซต์ของเรา • หน้าต่างๆ ภายในเครือข่ายของเราที่คุณเข้าเยี่ยมชม • ระยะเวลาที่ใช้ในหน้าต่างๆ เหล่านั้น รายการสินค้า และข้อมูลที่ค้นหาบนเว็บไซต์ของเรา เวลาและวันที่เข้าชม ตลอดจนข้อมูลทางสถิติอื่นๆ

หมวดที่ 7 – การเข้าถึง การแก้ไข และการเพิกถอนความยินยอม

หากคุณมีข้อสงสัย ความเห็น หรือข้อร้องเรียน หรือการอัพเดทใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หรือการเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาติดต่อเราที่: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น. พี. บิวตี้โพรดักส์ 52/21 หมู่ 8 ถนนติวานนท์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 อีเมล: [email protected]   หากคุณต้องการเข้าถึง อัพเดท หรือเพิกถอนความยินยอมสำหรับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บไว้ กรุณาอีเมลไปยังที่อยู่ติดต่อด้านบนนี้ หรืออีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถไปที่เว็บไซต์ย่อยของ Valiram ที่อยู่ในเว็บไซต์หลักของเรา(www.nimpornherb.com) แล้วเข้าบัญชีของคุณเพื่อแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณ หากคุณพบว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง เราจะไม่แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการร้องขอโดยบุคคลที่สามใดๆ เว้นแต่กรณีที่บุคคลที่สามดังกล่าวนั้นสามารถให้หลักฐานเอกสารการมอบอำนาจของคุณเพื่อดำเนินการดังกล่าวได้

VERIFIED BY VISA

เกตเวย์ WireCard สำหรับชำระเงินของเรารองรับบริการ Verified by VISA (VbV) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่จะตรวจพิสูจน์บัตร Visa ของคุณ และทำให้แน่ใจว่าเฉพาะผู้ถือบัตรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถทำการสั่งซื้อสินค้าได้ หากธนาคารที่ออกบัตร Visa ของคุณรองรับบริการ Verified by VISA คุณอาจใส่รหัสผ่านของคุณได้ทันทีในขั้นตอนการชำระเงิน

MASTERCARD SECURECODE

เกตเวย์ WireCard สำหรับชำระเงินของเรารองรับ MasterCard SecureCode ซึ่งเป็นเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่จะตรวจพิสูจน์บัตร MasterCard ของคุณ และทำให้แน่ใจว่าเฉพาะผู้ถือบัตรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถทำการสั่งซื้อสินค้าได้ หากธนาคารที่ออกบัตร MasterCard ของคุณรองรับบริการ MasterCard SecureCode คุณอาจใส่รหัสผ่านของคุณได้ทันทีในขั้นตอนการชำระเงิน
Print